Skogen

Hälften av Sveriges landyta, d.v.s. cirka 23 miljoner hektar, består av skog.
Det vanligaste trädet är gran, tätt följt av tall. Efter dem följer björk, ek och bok, i nämnd ordning.

Det finns cirka 330 000 skogsägare i Sverige som tillsammans äger cirka 12 miljoner hektar skog.
Den andra halvan ägs av olika skogsbolag samt staten.
Cirka 4 % av Sveriges befolkning är skogsägare. Merparten av dessa finns i norra Sverige samt i Götaland.


Vi på Årbo Gård,  har ca 20 hektar skog, som vi planerar att bruka enligt en grön skogsbruksplan. 
Vi kommer att avverka vår skog enligt en metod som kallas Naturkulturmetoden, vilken innebär att man vid ett och samma tillfälle slutavverkar vissa träd samtidigt som man gallrar och röjer skogen enligt en väl genomarbetad plan. Skogen ska ha träd av så olika storlek som möjligt, från de allra minsta till de allra största.
 
Ett träd per grupp utses till dominant och sparas därför. Avverkningsklara träd fälls, övriga lämnas kvar. Även skadade och sjuka träd samt träd av dålig kvalitet fälls. Man lämnar samtidigt några "nya rekryter", träd som så småningom skall bli nästa generations dominanter. 

Det här sättet att bedriva skogsbruk kan tillämpas på alla marker där skogsbruk är tillåtet.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar